Tư vấn thiết kế công trình dự án

Tư vấn đầu tư xây dựng: Các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; công trình thuỷ lợi, công trình công nghiệp, công trình viễn thông và công trình dân dụng. Bao gồm các công việc:

–    Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh  tế – kỹ thuật.

–    Thiết kế xây dựng công trình.

–    Thẩm tra báo cáo qui hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình.

–    Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

–    Tư vấn giám sát kỹ thuật xây lắp (TVGS).

–    Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công.

–    Các công việc tư vấn chuyên ngành: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập qui hoạch phương án đền bù, di dân tái định cư, lập định mức, đơn giá xây dựng công trình…

–    TVTK, KS, GS, thi công và lắp đặt các công trình cáp ngầm có cấp điện áp đến 500kV.

–    Các công việc tư vấn đầu tư xây dựng khác.

Tư vấn lập qui hoạch: Các bậc thang thuỷ điện các dòng sông, lưu vực; các trung tâm nhiệt điện, địa điểm nhà máy nhiệt điện; lưới điện tỉnh, thành phố, quận, huyện, khu công nghiệp, khu dân cư.

Tư vấn thực hiện dự án:

–   Quan trắc chuyển dịch biến dạng các hạng mục công trình.

–   Đánh giá ổn định các hạng mục công trình.

–   Kiểm định an toàn đập.

–   Phân tích, tính toán sóng vỡ đập.

–   Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du.

–   Lập quy trình vận hành liên hồ chứa và đơn hồ.

–   Tính toán bồi lắng nước dềnh hồ chứa.

Leave Comments

0946 861 123
0946861123